Regulamin

Regulamin sklepu

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Solaris Bus & Coach sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie - Osiedlu, za pośrednictwem sklepu internetowego https://store.solarisbus.com/ (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Solaris Bus & Coach sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie - Osiedlu usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 • 1. Definicje

 1. 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 3. 3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

 4. 4. JDG - oznacza osobą fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalności gospodarczej lub zawodowej, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG.

 5. 5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym Konsumenta, JDG i Przedsiębiorcę.

 6. 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. 7. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (z wyłączeniem JDG).

 8. 8. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

 9. 9. Sprzedawca - oznacza Solaris Bus & Coach sp. z o.o. z siedzibą w Bolechowie - Osiedlu (62-005), ul. Obornicka 46, NIP: 524-00-15-630, REGON: 010498995, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000856560, o kapitale zakładowym w wysokości 160 169 580,00 złotych, będącą częścią grupy kapitałowej CAF; e-mail: sklep@solarisbus.com, będący jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 10. 10. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.solarisbus.com/sklep/busmania_sklep.html

 11. 11. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 12. 12. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 13. 13. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 • 2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 2. 2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 3. 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 4. 4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 5. 5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 6. 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 7. 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 • 3. Zamówienia

 1. 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 2. 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (z wyłączeniem sytuacji, gdy Sklep Internetowy z przyczyn technicznych jest zablokowany, o czym będzie odpowiednia informacja na Stronie Internetowej Sklepu).

 3. 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w  adresu Dostawy, sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Złożenie zamówienia w powyższy sposób stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 4. 4. W odpowiedzi na powyższą ofertę Klienta, Sprzedawca prześlę Klientowi maila z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, który będzie zawierał informację, że to nie jest mail potwierdzający zamówienie/zawarcie umowy a email potwierdzający tylko otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta emaila od Sprzedawcy z potwierdzeniem zamówienia/zawarcia umowy z zastrzeżeniem w §4 ust. 5 Regulaminu.

 5. 5. W mailu z potwierdzeniem zamówienie/ zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia adres.

 • 4. Płatności

 1. 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie do kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 2. 2. Klient może dokonać płatności za zamówione Towary za pomocą karty płatniczej lub przelewem bankowym w wykorzystaniem bramki płatniczej Przelewy24, obsługiwanej przez PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068, i będącej dostawcą usług płatniczych wpisanym do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem IP24/2014 (w takim przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po, łącznie, przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu Przelewy24  o zarejestrowaniu transakcji przez Klienta).

 3. 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania rachunku płatniczego Sprzedawcy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku konsumentów i JDG – jest to moment realizacji płatności na rzecz Sprzedawcy przez konsumenta (lub JDG, w zależności od sytuacji).

 4. 4. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

 5. 5. Dla uniknięcia wątpliwości potwierdzamy, że potwierdzenie zamówienia i jego realizacja następuje dopiero po otrzymaniu płatności za zamówienie przez Sprzedającego. W wypadku niezrealizowania przez Klienta z płatności w terminie 7 dni roboczych od złożenia przez Klienta zamówienia w sposób określony w punkcie w §3 ust. 3 Regulaminu, zawarcie umowy nie dochodzi do skutku (tj. Sprzedawca nie wyśle Klientowi email potwierdzającego zamówienie/zawarcia umowy), o czym Sprzedawca powiadomi Klienta w osobnym mailu.

 • 5. Dostawa

 1. 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.

 2. 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia (Towaru) z umową (tj. z Umową sprzedaży).

 3. 3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

 4. 4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia liczy do 15 dni i liczony jest w Dniach roboczych.

 5. 5. Istnieją dwie możliwości Dostawy:

 • *Dostawa za pośrednictwem Dostawcy:

-Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia lub do wskazanego paczkomatu Inpost (o ile rozmiar paczki oraz miejsce dostawy pozwala na taką wysyłkę).

- W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

- Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Podczas dostawy firmą kurierską powinien zrobić to w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku Konsumentów wcześniejsze postanowienia ma charakter niewiążącej rekomendacji. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

- Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

- W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i (ewentualny) koszt Dostawy. W każdym takim przypadku Klient ma też możliwość odbioru osobistego Towaru bez konieczności ponoszenia kosztów dostawy (szczegóły poniżej).
W przypadku nieodebrania zamówienia z paczkomatu Inpost w zwyczajowym dla tego rodzaju dostawy czasie, zastosowanie mają zasady ogólne firmy Inpost.

 • *Odbiór osobisty:

- Klient odbiera osobiście Towar pod adresem: 62-005 Owińska, Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 36.  Punktem Odbioru osobistego jest  siedziba ochrony Solaris Bus & Coach sp. z o.o. przy magazynie Panattoni (dalej jako: Punkt Odbioru).

- Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy zamówionego towaru podczas składania zamówienia.

- Odbiór osobisty jest możliwy w godzinach 07.00-13.00 oraz 15.00-20.00.

- Odbiór osobisty jest bezpłatny.

- Towar jest przekazany do Punktu Odbioru w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia z systemu Przelewy24, że zamówienie zostało opłacone.

- W dniu wysłania Towaru do Punktu Odbioru przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca przekazanie przesyłki przez Sprzedawcę do Punktu Odbioru.

- Warunkiem otrzymania zamówienia jest posiadanie przez Klienta wydruku potwierdzenia realizacji zamówienia.

- Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Sprzedawcy (w przypadku Konsumentów wcześniejsze postanowienia ma charakter niewiążącej rekomendacji). W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Sprzedawcy spisania właściwego protokołu.

- Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Klient dokonuje wyboru rodzaju dokumentu księgowego (faktura Vat, paragon) podczas składania zamówienia.

- Klient potwierdza odbiór Towaru przez podpis dokumentu odbioru, udostępnionego przez Sprzedawcę w Punkcie Odbioru.

- W przypadku niezrealizowania odbioru osobistego przez Klienta w ciągu 5 Dni Towar wraca do Sklepu Internetowego.

- Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i (ewentualny) koszt Dostawy.

 • 6. Rękojmia

(Niniejszy § 6 ma zastosowanie do Umów zawartych do dnia 31 grudnia 2022 r.)

 1. 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 2. 2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru  do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

- złożyć oświadczenie o wymianie Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego konsumentem lub JDG koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 2. 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 3. 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może składać reklamacje w dowolnej formie. Preferowany przez Sprzedawcę sposób składania reklamacji to kierowanie reklamacji do Sprzedawcy:

  1. a) mailowo na adres e-mail: kontakt@solarisbus.com,

  2. b) listownie na adres Solaris Bus & Coach sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska,

  3. c) osobiście w siedzibie Sprzedaży pod adresem ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska.

Prosimy, aby reklamacją zawierała  opis  wady  towaru i określała Państwa żądanie.

 1. 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiej reklamacji. Jeśli Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem w terminie 14-dniowym, reklamację uznaje się za uznaną.

 2. 7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Klient może składać reklamację w dowolnej formie. Preferowany przez Sprzedawcę sposób składania reklamacji to kierowanie reklamacji do Sprzedawcy:

  1. a) mailowo na adres e-mail: kontakt@solarisbus.com,

  2. b) listownie na adres Solaris Bus & Coach sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska,

  3. c) osobiście w siedzibie Sprzedaży pod adresem ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska.

W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. Jeśli Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem w terminie 14-dniowym, reklamację uznaje się za uznaną.

 • 7. Zgodność towaru z umową

(Niniejszy § 7 ma zastosowanie do Umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.)

 1. 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem lub JDG z tytułu zgodności świadczenia (towaru) z umową na zasadach określonych w art. 43a i następnych Ustawy (tj. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 

 1. 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem lub JDG za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.

 

 1. 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient będący Konsumentem lub JDG może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient będący Konsumentem lub JDG żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient będący Konsumentem lub JDG żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta będącego Konsumentem lub JDG jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży, wartość Towaru zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem lub JDG powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

 

 1. 4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta będącego Konsumentem lub JDG o braku zgodności z Umową sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem lub JDG, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient będący Konsumentem lub JDG go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 

 1. 5. Klient będący Konsumentem lub JDG udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar od Klienta będącego Konsumentem lub JDG na swój koszt.

 

 1. 6. Klient będący Konsumentem lub JDG nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

 

 1. 7. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klient będący Konsumentem lub JDG może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli:
 • a) Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru;

 • b) Sprzedawca nie naprawił lub nie wymienił Towaru;

 • c) Sprzedawca próbował naprawić lub wymienić Towar, ale Towar jest nadal niezgodny z Umową sprzedaży;

 • d) Sprzedawca oświadczył, że nie naprawi ani nie wymieni Towaru na nowy w rozsądnych czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem lub JDG;

 • e) brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze żądania naprawy lub wymiany Towaru od Sprzedawcy.

 

 1. 8. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży.

 

 1. 9. Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub JDG kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia ww. Klienta o obniżeniu ceny.

 

 1. 10. Klient będący Konsumentem lub JDG nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest istotny.

 

 1. 11. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient będący Konsumentem lub JDG niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub JDG cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

 

 1. 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klientowi będącemu Konsumentem lub JDG, chyba że Klient będący Konsumentem lub JDG wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. 13. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może składać w dowolnej formie. Preferowany przez Sprzedawcę sposób składania reklamacji to kierowanie reklamacji do Sprzedawcy:
  1. a) mailowo na adres e-mail: kontakt@solarisbus.com,
  2. b) listownie na adres Solaris Bus & Coach sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska,
  3. c) osobiście w siedzibie Sprzedaży pod adresem ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska.

Prosimy, aby reklamacją zawierała opis niezgodności Towaru z Umową sprzedaży i określała Państwa żądanie.

 1. 14. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiej reklamacji. Jeśli Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem w terminie 14-dniowym, reklamację uznaje się za uznaną.

 

 1. 15. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Klient może składać reklamację w dowolnej formie. Preferowany przez Sprzedawcę sposób składania reklamacji to kierowanie reklamacji do Sprzedawcy:
  1. a)mailowo na adres e-mail: kontakt@solarisbus.com,
  2. b)listownie na adres Solaris Bus & Coach sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska,
  3. c)osobiście w siedzibie Sprzedaży pod adresem ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska.

Prosimy, aby zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. Jeśli Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji Klienta będącego Konsumentem w terminie 14-dniowym, reklamację uznaje się za uznaną.

 1. 16. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą na podstawie rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 

 • 8. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

(dotyczy Klientów będących (i) Konsumentami oraz (ii) JDG zawierających umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG)

 1. 1. Wszelkie odnośniki w § 8 do Klienta dotyczą Klientów będących (i) Konsumentami oraz (ii) JDG zawierających umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG).

 2. 2. Klient , który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 3. 3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub przez wskazaną przez Klienta osobę trzecią niebędącą Dostawcą. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy Klient powinien powiadomić Sprzedawcę o swojej decyzji w tej sprawie. W tym celu, Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu przykładowo w następujący sposób:

  1. a) na formularzu, którego wzór jest załączony do niniejszego Regulaminu, oraz został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia (dla uniknięcia wątpliwości potwierdzamy, że Klient nie ma obowiązku użycia tego wzoru),

  2. b) mailowo na adres e-mail: kontakt@solarisbus.com,

  3. c) listownie na adres Solaris Bus & Coach sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska,

  4. d) osobiście w siedzibie Sprzedaży pod adresem ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska.

Klient może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie Internetowej Sklepu. Jeśli Klient skorzysta z możliwości przesłania oświadczenia drogą mailową, Sprzedawca prześle niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania oświadczenia Klienta. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.

 1. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 2. 5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 3. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Klienta innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę sposób dostawy). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. 7. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. 8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 6. 9. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 7. 10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

 8. 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 9. 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 • 9. Usługi nieodpłatne

 1. 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

- Formularz kontaktowy;

- Newsletter.

 1. 2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

 1. 3. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 2. 4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w przesłanym formularzu potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 3. 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

 4. 6. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 5. 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 • 10. Ochrona danych osobowych

 1. 1. Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Solaris Bus & Coach sp. z o.o., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owiñska, Polska („Solaris”).

 2. 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa w celu wykonania Umowy i innych czynności z tym związanych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt b RODO). Twoje dane osobowe są także przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np. przepisów podatkowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

 3. 3. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego, przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów realizacji umowy i związanych z nią dalszych działań. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych podanie danych jest wymogiem ustawowym.

 5. 5. Twoje dane mogą zostać przekazane: zewnętrznym usługodawcom (firmom transportowym, ubezpieczycielom, dostawcom usług IT); księgowym, prawnikom, audytorom/rewidentom, sądom lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 6. 6. W przypadku zmian w zakresie danych osobowych Solaris zachęca do informowania o tych zmianach w celu ich uaktualnienia.

 7. 7. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących okresów: okres przechowywania danych określony w przepisach prawa lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

 8. 8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich.

 9. 9. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: Solaris Bus & Coach sp. z o.o.., ul. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle, 62-005 Owińska z dopiskiem „Dane osobowe” lub adresem e-mail: osobowe@solarisbus.com.

 • 11. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. 2. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas korzystania z usługi.

 • 12. Postanowienia końcowe

 1. 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 2. 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 3. 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 4. 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

 5. 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu i ma zastosowanie do Umów sprzedaży zawartych po dniu jej wejścia w życie. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocy wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11 Regulaminu.

 6. 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 września 2023 r.

 

Załącznik: wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Solaris Bus & Coach sp. z o. o.

 1. Obornicka 46, Bolechowo-Osiedle

62-005 Owińska

sklep@solarisbus.com

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Numer zamówienia (podanie numeru zamówienia nie jest obowiązkowe):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Adres konsumenta(-ów):

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

………………………………………………………..

Data:

………………………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

To Top